Pályázati felhívás a Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház Intézményvezető munkakör betöltésére

 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5.§-ában foglaltak alapján pályázatot hirdet a

Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház Intézményvezető

munkakör ellátására.

 

Munkaviszony időtartama: 

Határozatlan idejű munkaviszony 3 hónap próbaidővel.

 

Munkakör megnevezése:

Intézményvezető – 5 év határozott időtartamú munkakör


Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő (heti 40 óra).

 

A munkavégzés helye: 

2091 Etyek, Alcsúti út 1.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény vezetőjének feladata az Intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az Intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az Intézmény tevékenységének szakmai irányítása, rendezvény-szervezés (kiállítások, fesztiválok, zenei rendezvények). Közösségfejlesztés, térségi kulturális kapcsolatok fejlesztése, a községi hagyományok ápolása.

Az Intézményvezető felelős az Intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának magas színvonalon történő ellátásáért, felel az Intézmény gazdálkodásának rendjéért.

 

Munkabér és juttatások: 

A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 94. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel,
 • a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint megfelel a rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, az eddigi szakmai tevékenység bemutatásával,
 • az Intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a munkakör betöltését nem teszi lehetővé,
 • a pályázó legalább 3 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével), közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés  esetén 5 éves   szakmai gyakorlat,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • pályázó nyilatkozata a pályázatnak szakbizottság és a testületi ülés nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Elbírálást követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton, Zólyomi Tamás polgármester részére, a titkarsag@etyek.hu email címre. Kérjük az elektronikus levél tárgyában feltüntetni: „Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pályázat”,

vagy

 • személyesen Etyek Nagyközség Önkormányzat 2091 Etyek, Körpince köz 4. címén. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Magyar-kút Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői pályázat”.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zólyomi Tamás polgármester nyújt a 20/ 449-55-51  telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bizottság véleményezi. A Képviselő-testület a pályázatokat a pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el és hoz döntést a pályázati határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. szeptember 28.

 

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A Magyar-Kút könyvtár és Művelődési Ház honlapja 2022. augusztus 1.

Etyek Nagyközség Önkormányzat honlapja (www.webetyek.hu) 2022. augusztus 1.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha az összes tartalmi és formai követelménynek megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból.