Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

Ügytípus megnevezése Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

Az ügy leírása:          Az ügyfél (nyilatkozó) nyilatkozik az elhunyt adataival kapcsolatban, valamint amennyiben végintézkedés történt, az abban szereplő személyek adatairól, továbbá az öröklésben lehetséges érdekelt személyek adatairól.

 

Az eljárás jogi alapja:          2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékről
  • 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Eljáró szervezeti egység:    Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport - tel.: 06 22 353 698

Illetékességi terület:      Az elhunyt utolsó állandó belföldi lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye

Az eljárás indulása:        Amennyiben az öröklésre jogosultak személyéről az ügyfél nem nyilatkozik és más módon a hatóság az öröklésre jogosultak adatait nem tudja felkutatni, vagy nem állapítható meg, akkor a közjegyzői eljárásban a Magyar Állam jelölhető meg örökösként.

Csatolandó mellékletek:            Amennyiben van végintézkedés, akkor annak másolati példánya.

                              

Az eljárás illetéke:          Illetékmentes.

  • Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:         személyesen ügyfélfogadási időben
  • postai úton
  • elektronikus úton

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében (jogi képviselő, gazdálkodó szervezet) kizárólag elektronikusan, az https://ohp-20.asp.lgov.hu/ oldalon keresztül.

 Az elektronikus ügyintézésre magánszemélyek számára is van lehetőség.

 Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

 

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:     Az ügyfél számra határidőt a jogszabály nem fogalmaz meg, de az mielőbbi adatszolgáltatás felgyorsítja az ügymenetet.

Ügyintézési határidő:          A hagyatéki leltárt 30 napon belül kell elkészíteni.

E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról, vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről, okiratból tudomást szerez. 

Dokumentum: