Etyek Nagyközség díszpolgárai

Etyek Díszpolgára? kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy külföldi személynek, aki Etyek és lakossága érdekében kiemelkedő munkásságot fejtett ki, a kultúra, a sport, a művészetek, a tudomány, a gazdaság vagy a társadalmi élet bármely területén kiemelkedőt alkotott és ezzel elősegítette a település fejlődését, öregbítette jó hírét, növelte tekintélyét.

 • 1992
  • Steinmüller János plébános (1925-1987) posztumusz
   "Örök id?kre a falu példaképe határtalan emberszeretetéért, az etyekiek lelkének építéséért, alázatos szolgálatáért. - Holtában is övezze a község lakóinak tisztelete és szeretete!"
 • 1993
  • Kleofász Mihály
   ?Az etyeki német kultúra kincsestárának becsületes életútja elismeréseképpen.?
 • 1996
  • Geng Antal 
   ?A német nemzetiségi nyelvoktatás bevezetéséért, eredményes pedagógiai munkájáért, az ?si kultúra hagyományainak ápolásáért, falutörténet-kutató tevékenységéért, a külföldön és itthon él? etyeki ?slakosság összetartásáért.?
  • Georg Hemmerlein 
   ?Az Etyeki Sz?l?föld Egyesületvezet?jeként kifejtett tevékenységéért, a kitelepített etyekiek összefogásáért, Etyek község érdekében végzett munkájáért.?
 • 1998
  • Demján Sándor
   ?A magyar gazdaság fellendítésében végzett korszakalkotó vállalkozásaiért, Etyek község iránti szeretetéért, erkölcsi és anyagi támogatásáért.?
  • Michael Windeisen
   ?A németországi Remshaldennel létrejött testvérvárosi kapcsolat kialakításában és ápolásában végzett kiemelked? munkájáért, szül?falujának, Etyeknek nyújtott önzetlen támogatásáért.?
 • 1999
  • Csókos Varga Györgyi
   ?Sokoldalú képz?m?vészeti, m?vészetpedagógusi tevékenységéért, a tárgyi népm?vészet reneszánszában alkotott elévülhetetlen szerepéért, Etyek község múltjának és jelenének kultúrtörténetében végzett felbecsülhetetlen érték? gy?jt?munkájáért, kivételesen gazdag életútjáért.?
 • 2004
  •  dr. Nagy L. János (posztumusz)
   ?Az etyeki lakosság körében végzett több mint három évtizedes lelkiismeretes, kiemelked?, önzetlen háziorvosi tevékenységéért.?
 • 2009
  • Jávor Zoltán
   "Az etyeki zeneoktatás megteremtéséért, közel két évtizedes zenepedagógusi munkájáért, kitartásáért és mindazért az élményért, amit az ? munkája gyümölcseképpen a mai napig élvezhet Etyek közössége."
  • Dr. Papp Ferenc (posztumusz)
   "Több mint két évtizedes lelkiismeretes és kiemelked? háziorvosi tevékenységéért, az országosan és európai szinten is elismert etyeki Özvegyklub alapításáért, Etyek község els? polgármestereként elért eredményeiért."
  • Theresia Herzog
   "A németországi Remshaldennel létrejött testvérvárosi kapcsolat kialakításában és ápolásában végzett kiemelked?, áldozatos munkájáért, szül?falujának, Etyeknek nyújtott önzetlen támogatásáért."
 • 2011
  • Fenyvesi Mária
   "az Etyek és Remshalden testvérvárosi kapcsolatának kialakításában és ápolásában végzett kiemelkedő áldozatos munkájáért, szülőfalujának Etyeknek nyújtott önzetlen támogatásáért."
 • 2013
  • Martin Geng
   ?A község kulturális életében, testvérvárosi kapcsolatainak szervezésében, a faluból elszakadt egykori honfitársaink és leszármazottaik magyar identitásának őrzésében, az etyeki gyermekek oktatásában, nevelésében, szemléletmódjuk szélesítésében, valamint az itt lakók külföldi tapasztalatszerzésének szervezésében, nemzetközi kapcsolataik erősítésében kifejtett rendkívüli tevékenysége elismeréseként.?
 • 2014
  • Csomor Mátyás
   ?Sok évtizede Etyekért végzett önzetlen munkája, példamutató életpályája, közösségünk iránt érzett szeretete, igazi lokálpatrióta hozzáállása méltóvá teszi az ?Etyek Díszpolgára? kitüntető címre.
   Aktívan részt vett községünk életében alpolgármestersége alatt, német tanárként nagyon sok etyeki diákot ismertetett meg a német nyelvvel és sokukkal megszeretette azt.
   A mai napig a cserediák kapcsolat motorja. A remshaldeni és az etyeki iskola között 1999. óta áll fenn együttműködés, melyet 2004-ben szerződésben is megerősített a két intézmény akkori vezetője. Az együttműködés keretében évente diákcsere programot szerveznek: általában hat f?s csoportok utaznak Remshaldenbe egy hetes tanulmányútra, s ugyanekkora létszámú vendégdiákot látunk vendégül Etyeken.
   A testvérvárosi kapcsolatok 20 éves időintervalluma alatt odaadóan ápolta a német-magyar kapcsolatokat. Mint a Testvérvárosi Tanács Elnöke, 2014. október 7. napjával, korára való tekintettel kérte a felmentését.
   Megbecsülést kiváltó tevékenysége tette érdemessé a díszpolgári cím elnyerésére. ?
 • 2016
  • Törley József (posztumusz)