Felhívás és tájékoztatás a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetésről
 
Ezennel értesítem a Tisztelt érintett Lakosságot, illetve a partnerségi véleményezésre vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk módosítani kívánja a településszerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet az új Vereb – Vál – Gyúró – Etyek összekötő út nyomvonalát érintően.
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül történik.
 
A tervdokumentáció 2021. szeptember 21. napjától megtekinthető Etyek Nagyközség honlapján. Partnerségi véleményezésre összeállított tervdokumentáció
 
A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő egyeztetés részletes szabályairól szóló 22/2017. (XI.17.) önkormányzati rendeletében meghatározott Partnerek élhetnek:

  • Etyeken lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
  • Etyeken székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  • Etyeken székhellyel rendelkező civil szervet,
  • Etyeken működő egyház,
  • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezet
  • Etyeken székhellyel rendelkező érdekképviseleti szervezet

 
A tervezett módosítással kapcsolatban
 
LAKOSSÁGI FÓRUM
 
kerül megtartásra 2021. szeptember 30-án csütörtökön 18:00 órakor az Látogatóközpontban.
 
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a fenti időszakban, kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a lakossági fórumon, vagy 2021. október 10-ig a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ( , Etyeki Polgármesteri Hivatal 2091 Etyek Körpince köz 4.)
 
Etyek, 2021. szeptember 20.

                                                                                                              
Zólyomi Tamás
polgármester
Az oldal tetejére